Zarząd Spółki

 

Zgodnie z § 27 ust 1 Statutu Spółki Zarząd składa się z jednej do trzech osób. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki na okres wspólnej kadencji trwającej rok. Rada Nadzorcza określa wysokość i zasady ich wynagradzania. Zgodnie z § 27 ust. 3 Statutu Spółki pierwszy Zarząd Spółki powołany został zgodnie z uchwałą przekształceniową Zgromadzenia Wspólników ASTRO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 29 września 2009 rok.

Mandaty członków Zarządu aktualnie sprawujących swoją funkcję, wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2009 rok, które zgodnie z art. 395 § 1 KSH powinno odbyć się do dnia 30 czerwca 2010 roku.

Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Nadto zgodnie z art. 369 § 5 KSH mandat członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu. Ponieważ członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję, dlatego też data powołania do składu Zarządu nie ma wpływu na datę końcową kadencji, która jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu, działających w ramach danej kadencji.

Zgodnie z treścią art. 369 §1 KSH ponowne powołanie tej samej osoby na członka zarządu jest dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Zarządu.

 - Krajewski Ryszard - prezes