Walne Zgromadzenie

Walne zgromadzenie

 

Zgodnie ze Statutem Astro S.A. przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia jest:

1)      rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2)      udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

3)      podział zysków lub pokrycie strat,

4)      przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenia zapłaty dywidendy na raty,

5)      wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

6)      inne sprawy, w których Kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Astro S.A. w dniu 28 czerwca 2010 (zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych).

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2010 roku.

Wzór pełnomocnictwa_28.06.2010


Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Astro S.A. w dniu 15 kwietnia 2011 roku (zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych).

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia 15 kwietnia 2011 roku.

 

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Astro S.A. w dniu 14 marca 2013 (zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych).

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia 14 marca 2012 roku.

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Astro S.A. w dniu 20 marca 2014 (zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych).

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia 20 marca 2014 roku.

Wzór pełnomocnictwa_20.03.2014

 

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ASTRO Spółka Akcyjna 04 wrzesień 2014 roku.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A. zwołanego na dzień 30 września 2014.

Wzór Pełnomocnictwa 04 wrzesień 2014 roku.

Wzór Zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzenia do porządku obrad walnego zgromadzenia Astro S.A. 04 wrzesień 2014 roku.

Wzór Wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia Astro S.A.

 

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ASTRO Spółka Akcyjna 19 Listopad 2014 roku.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A. zwołanego na dzień 19 Listopad 2014 roku.

Astro S.A. Zawiadomienie osoba prawna.

Astro S.A. Zawiadomienie osoba fizyczna.

Astro S.A. formularz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.