Rada Nadzorcza Astro S.A.

Zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się od pięciu do ośmiu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki na okres 2 – letniej kadencji. Zgodnie z § 19 ust. 4 Statutu Spółki pierwsza Rada Nadzorcza Spółki powołana została uchwałą przekształceniową Zgromadzenia Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. uchwałą podjętą w dniu 29 września 2009 rok. Mandaty członków Rady Nadzorczej aktualnie sprawujących swoją funkcję, wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok, które zgodnie z art. 395 § 1 KSH powinno odbyć się do dnia 30 czerwca 2011 roku.

Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Nadto zgodnie z art. 369 § 5 KSH w związku z art. 386 § 2 KSH, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej. Ponieważ członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję, dlatego też data powołania do składu Rady Nadzorczej nie ma wpływu na datę końcową kadencji, która jest wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, działających w ramach danej kadencji.

Zgodnie z treścią art. 386 § 2 KSH w zw. z art. 369 §1 KSH ponowne powołania tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej są dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Rady Nadzorczej.

 

Rada Nadzorcza Spółki:

  

1. Pani Maria Góralska
2. Pan Wiesław Jasiński
3. Pan Grzegorz Molewski
4. Waldemar Budzyński
5. Pan Andrzej Ostrowski